Visa umożliwiła cyfryzację płatności już 16 milionom MŚP na całym świecie, a zamierza pomóc łącznie 50 milionom takich przedsiębiorstw (2024)

Visa umożliwiła cyfryzację płatności już 16 milionom MŚP na całym świecie, a zamierza pomóc łącznie 50 milionom takich przedsiębiorstw (1)

Nowe badanie Visa pokazuje, jak istotne dla MŚP są kompetencje cyfrowe, aby móc konkurować w świecie po pandemii

W ostatnim czasie powstaje rekordowa liczba nowych firm, a wśród nich nowy rodzaj biznesów, które od razu odnalazły się w cyfrowym świecie

SAN FRANCISCO, KALIFORNIA – 15 września 2021 r. – Visa (NYSE: V) ogłosiła dzisiaj, że wsparław cyfrowej transformacji około 16 milionów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na całym świecie. Stanowi to nieco ponad 30% celu, jaki Visa wyznaczyła sobie w ramach wieloletniej inicjatywy zmierzającej do ucyfrowienia 50 milionów MŚP. Od początku pandemii Visa uruchomiła programy wsparcia od Dubaju po Waszyngton, by pomóc małym firmom zacząć akceptować cyfrowe płatności i zwiększyć ich dostęp do gospodarki cyfrowej. Jak wynika z 5. edycji opublikowanego dzisiaj globalnego raportu Visa Back to Business, MŚP muszą coraz szybciej wdrażać cyfrowe rozwiązania, gdyż68% konsumentów uważa, że COVID-19 trwale zmienił sposób, w jaki będą dokonywać płatności.

W pandemii żyjemy od 19 miesięcy i możemy już dostrzec, że lepiej poradziły sobie z nią małe firmy, które wdrożyły rozwiązania umożliwiające handel internetowy i sprzedaż transgraniczną. Jednak dzisiaj nie chodzi już wyłącznie o przystosowanie się do panujących okoliczności i przetrwanie. Z nadzieją patrzymy na licznie powstające biznesy i w miarę jak krok po kroku zbliżamy się do ucyfrowienia 50 milionów MŚP, pomagamy również przedsiębiorcom od razu zaistnieć w cyfrowym świecie”, mówi Katarzyna Zubrzycka, dyrektorka działu detalistów i agentów rozliczeniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa.

Raport Visa Back to Business: globalny barometr preferencji płatniczych

Globalny raport Visa Back to Business przedstawia wnioski z badania właścicieli MŚP oraz ich klientówi obejmuje okres od początku pandemii. Podczas pięciu dotychczasowych edycji Visa przebadała nastroje panujące wśród respondentów. Wnioski płynące z najnowszego badania pozwalają dostrzec szansę gospodarczego rozwoju, jaką daje połączenie MŚP, lokalnych społeczności i technologii:

  • MŚP wciąż pracują nad odpowiadaniem na oczekiwania klientów: Pandemia dramatycznie pogłębiła obawy klientów związane z fizycznym kontaktem z gotówką i terminalami, zwiększając ich skłonność do płacenia zbliżeniowo[1]. 74% MŚP na całym świecie spodziewa się, że klienci dalej będą preferować płatności zbliżeniowe przynajmniej w stopniu zbliżonym do dotychczasowego, przy czym 40% MŚP uznaje umożliwienie dokonywania płatności zbliżeniowych za jedną z głównych inwestycji, które mają być odpowiedzią na oczekiwania klientów.
  • Płatności zbliżeniowe jako przewaga konkurencyjna: Sklepy, które nie akceptują płatności zbliżeniowych, mogą w rezultacie ponieść większe ryzyko utraty klientów. 44% konsumentów deklaruje, że nie będzie robić zakupów w sklepie, który oferuje wyłącznie metody płatności wymagające kontaktu z kasjerem lub urządzeniem, z którego korzystają inne osoby.
  • Bezpieczeństwo w sieci priorytetem: Rok temu, w czasie pandemii, zaledwie 17% MŚPw USA zaczęło po raz pierwszy sprzedawać produkty i usługi przez internet, a obecnie 57% spodziewa się prowadzić taką sprzedaż w ciągu kolejnych trzech miesięcy. Jednak wiele badanych MŚP zauważa, że zmiana ta niesie za sobą nowe wyzwania – przede wszystkim konieczność zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa danych (33%), koszty inwestycji w infrastrukturę cyfrową (31%) oraz ograniczony kontakt osobisty z klientami (30%).
  • Szanse dla nowych MŚP, które odnajdują się w świecie cyfrowym: Choć 54% MŚP określa ubiegły rok jako pełen wyzwań dla ich biznesów, 46% postrzega go jako okazję do rozwoju, co stanowi wzrost w stosunku do listopada 2020 r., kiedy takiej odpowiedzi udzieliło 38% respondentów. Badani, którzy wskazywali ubiegły rok jako szansę do rozwoju, skupili się na wprowadzaniu nowych produktów (37%) i poszerzaniu kanałów sprzedaży (34%), przy czym 23% rozpoczęło zupełnie nową działalność.

Otwarcie dostępu do gospodarki cyfrowej

Visa dostrzega ogromne korzyści, jakie większa cyfryzacja handlu może zapewnić małym firmom. Dlatego poprzez swój wieloletni program wsparcia 50 milionów MŚP w zakresie ucyfrowienia ich działalności, stara się im umożliwić równiejszy i bardziej inkluzywny dostęp do możliwości stwarzanych przez nowe technologie. W pierwszych siedmiu miesiącach 2021 r. do programu zgłosiło się 3,4 miliona nowych firm z USA[2], dlatego Visa skupia swoje wysiłki na tym, aby już istniejące i nowo powstałe drobne biznesy były dobrze przygotowane do przejścia w cyfrową przyszłość i zmieniające się potrzeby konsumentów.

Od Londynu po Północną Dakotę Visa przekazuje środki dla MŚP za pomocą dziesiątek programów przystosowanych do potrzeb lokalnych społeczności. Visa przeznaczyła ponad milion dolarów w lokalnych grantach dla amerykańskich MŚP, którzy zostali w różnym stopniu dotknięci pandemią, wysłała Small Business Street Teams do ponad 900 000 firm na 18 rynkach, a także zmieniła sposób akceptowania płatności na 49 rynkach za pomocą rozwiązania Visa Tap to Phone, które umożliwia sprzedawcom przyjmowanie płatności zbliżeniowych przy pomocy prostej aplikacji na smartfonie. W Polsce Visa wspomaga Fundację Polska Bezgotówkowa – nie tylko finansowo, ale również swoją wiedzą i doświadczeniem. W ramach prowadzonego przez Fundację programu przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy mogą bezpłatnie korzystać z terminali obsługujących płatności zbliżeniowe. Dzięki tej inicjatywie w całym kraju zainstalowano już ponad 400 000 terminali, a konsumenci mogą w nich wygodnie płacić zbliżeniowo nawet za najdrobniejsze zakupy.

Visa rozbudowała również swoją globalną platformę edukacji cyfrowej dla przedsiębiorców, Practical Business Skills, która zapewnia bezpłatne materiały edukacyjne właścicielom MŚP oraz wspiera cyfrową transformację ich biznesów. Działania te wynikają z 5-letniego zobowiązania Visa Foundation wynoszącego 200 mln dolarów, które zostało podjęte w 2020 r., aby wspierać drobnych przedsiębiorców na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem promowania rozwoju kobiet w biznesie. W Polsce Visa została partnerem programu „TOP Women w e-biznesie” założonego przez Fundację Kobiety e-Biznesu. Jego celem jest edukacja uczestniczek w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej i korzystania z najbardziej potrzebnych narzędzi do prowadzenia biznesu w internecie.

Visa będzie dalej podkreślać rosnącą rolę, jaką MŚP odgrywają w lokalnych społecznościach i globalnej gospodarce. Wyrazem tego jest dzisiejsza premiera kampanii internetowej „Voices of Access“, w której klienci MŚP z całego świata dzielą się swoimi wyjątkowymi historiami, pokazując innym możliwości, jakie stwarza gospodarka cyfrowa.

Więcej informacji o programach Visa dla małych i mikroprzedsiębiorstw znajduje się na stronie Visa Small Business Hub i stronie z programami wsparcia dla małych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Metodologia: Badanie Visa Back to Business

5. edycja badania Visa Back to Business przeprowadzona została przez Wakefield Research między 15 a 28 czerwca 2021 r., wśród 2250 właścicieli małych firm zatrudniających do 100 pracowników w: Brazylii, Kanadzie, Niemczech, Hongkongu, Irlandii, Rosji, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Stanach Zjednoczonych. W części konsumenckiej zbadano 1000 osób powyżej 18. roku życia w USA i 500 osób powyżej 18. roku życia w Brazylii, Kanadzie, Niemczech, Hongkongu, Irlandii, Rosji, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

[1] Źródło: US Contactless Online Research Study, kwiecień 2020 r.

[2] Źródło: U.S. Census Bureau, Business Formation Statistics

Visa umożliwiła cyfryzację płatności już 16 milionom MŚP na całym świecie, a zamierza pomóc łącznie 50 milionom takich przedsiębiorstw (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 6827

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.